مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. دریاچه ای بسیار جالب به رنگ توت فرنگی

    دریاچه Retba در سنگال واقع درغرب آفریقا برخلاف تمام دریاچه***های دنیا رنگی شبیه به*رنگ توت فرنگی دارد.

    این دریاچه که از آبش شور است، به خاطر رنگ جالبش مورد توجه قرار گرفته است. این رنگ که بسیار غیر عادی است محققان را بر آن داشته تا آب این دریاچه را مورد آزمایش قرار دهند تا علت رنگ آن را بیابند.

    به گفته یکی ...