مشاهده RSS Feed

شراب فروش

سرمایه داری در نزدیکی مسجدفتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد.ملای مسجد هر روز در پایان موعظه دعا می کرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بلای آسمانی بر سر این رستوران نازل کند. یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود که...رعد و برق و طوفان شدید شد و رستوران به خاکستر تبدیل گردید.ملا روز بعد با غرور و افتخار نخست حمد خدا را به جای آورد و بعد خراب شدن آن خانه ی فساد را بهمردم تبریک گفت و اضافه کرد:اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد از درگاه خدا ناامید نمیشود. اما خوشحالی مومنان و ملای مسجد دیری نپایید. صاحب رستوران به محکمه شکایت بردو از ملای مسجد خسارت خواست. ملا و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند. قاضی دو طرف را به محکمهخواست و بعد از اینکه سخنان دو جانب دعوا را شنید گلویی صاف کرد و گفت:نمی دانم چه بگویم؟!سخن هردو را شنیدم یک سو ملا ومومنانی که به تاثیر دعا و ثنا ایمان ندارند و سوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیر دعا ایمان دارد!

 1. به آرامی آغاز به مُردن می*کنی اگر....

  به آرامی آغاز به مُردن می*کنی

  اگر سفر نکنی،

  اگر کتابی نخوانی،

  اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

  اگر از خودت قدردانی نکنی،

  به آرامی آغاز به مردن می*کنی

  زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،

  وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

  به آرامی
  ...