مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

دوباره به من دروغ بگو

به این مطلب امتیاز بدهید
دوباره به من دروغ بگو
بگو که رویاهایت
میان مرگ و منپرسه نمی*زندتن*ات را چند بار خلاصه کرده*ایمیان تن آب و طناب؟چند بار مرد شده*ایبه مرگ فکر کرده*ایچند بار به منبه پیراهن*ام که نباشد
دروغ بگو قهرمانمگر یک مردچقدر می*تواندراست بگوید؟"ناهید عرجونی"
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات