مشاهده RSS Feed

"تنهایی" را ترجیح میدهم به "تنهایی" که روحش با دیگری ست....!

آخرین نصیحت .

به این مطلب امتیاز بدهید

دوســ♥ــــت مـــــن همـــیشــه رو بـــه نــ♥ــور بـــایســـــت
اگــــــر میــخواهــی تصـویـر زنــ♥ـدگــــی ات سیــــاه نـیــفــــتد...
همیشـــــه خــ♥ــود را نقــد بـــدان تـا دیــگران تــ ♥ــورا بـه نسیــه نفــروشــــند
سعــــی کـــن استـ♥ــاد تغیـیـر بـــاشــی نـــه قــربـانــی تـقــدیــ♥ــر....در زنـ♥ـدگیــت بـه کســـی اعـتمـــاد کـــن کـــه بـــه او ایمــ♥ــان داری نه احســـــاس
و
هــــرگــ♥ــز بـه خـاطـر مـــردم تغـیـیـر نـــکـــن
ایـن جمـــاعـت هـرروز تــ♥ــورا طـور دیگـری میـخـواهـنـــد....مـردم شهـری کـــه همـه در آن میلنــگند " به کســی که راسـ♥ــت راه میـــرود میخنـدنـد"
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات