روستای کندر از اماکن تفریحی کرج است.گلستان های طبیعی و دشت لاله های روستای کندرروستای کندر کرج