دمت گرم داداش حال میکنم که به ادیان دیگه هم توجه میکنی