این فایل شامل مقالات ترجمه شده و تالیف شده از معرفی ، تاریخچه ، طرزکار و ساختار دیگ های بخار و دیگ های روغن داغ به زبان ساده و با استفاده از شکل های مناسب می باشد.
این کتاب تشکیل شده از مقالات و...