سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و ال محمد