اگه بهت بگن فرداقراره باکسی ازدواج کنی که اصلا اسمش ونمیدونی وقیافش روندیدی چیکارمیکنی؟