عقل عاشق به چشماش نیست تنها قلبش سرجاش نیست

دل به دل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست

تـــو واسه من یه دریچه رو به فردایی که هیچه

تويه اغوش نفس هات عطر احساسه می پیچه
...