منبع: ayine-mehr
آداب و رسوم- هنر
قسمت اول
زمانی است كه مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی*را برپا می*دارند كه در میان اقوام گوناگون، نام*ها و انگیزه*های...