molananews منبع :

فرهنگ و هنرقسمت اول

مقاله بر آن است تا به بررسی سیمای پیامبر (ص) در مثنوی معنوی بپردازد. مولانایی که به روایت «افلاکی» چون سرمست سماع می*شد، چرخ*زنان و...