می نویسم , نقش می بندم ...

مینویسم بر بالهای پرستو ها نام تو را
میکشم بر قلب مهتاب نقش زیبای تو را
می نویسم بر ابرهای سپید خیال تن لطیف تو را
می نویسم بر پهنای دریای آبی نگاه آرام...