عناصر فعال اشاعه فحشاء*!
فرآوری : فاطمه محمدی
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
اینترنت

انسان یک موجود اجتماعی است و در بستر جامعه...