تو بخوای همون میشم


تو اگه گلی گلدونت من اگه ابر پر باری ...بارون و تگرگت من
اگه پروازو میخوای با ل و پرت شونه های من
اگه پر گشود نو بخوای آسمون آبی, تن من ....
اگه درمونی ... ...