خواستگاری

خواستگاری را مرد یا خویشان و دوستان نزدیکش انجام می*دهند، و اگر توسط خویشان انجام بگیرد بهتر است، زیرا احترامی است به آنها و موجب صفا و الفت بین دو خانواده خواهد بود، به علاوه...