دمت گرم بابا چیز جالبی نوشتی خوبه تو این فکر بودم که موقه خواستگاری سر بجثو چه طوری باز کنم که آقا علی 40 تا آورده اونم از نوع مفیدش:-dast