ایستادن طول عمر را زیاد می*کند


تحقیقات جدید نشان می*دهد: افرادی که حداکثر سه ساعت بیشتر در طول روز نمی*نشینند، به طور میانگین دو سال بیشتر عمر می*کنند.محققان دانشگاه لویزیانای آمریکا دریافتند:...