بالای تخت یوسف مصری نوشته اند هیچ یوسفی یوسف زهرا نمی شود