مرسی. عالی بود. از این نوع بازی ها بیشتر بذارین لطفا