شوهران آیندشون دارند؟؟ !!! (طنز)
یک شوهر با قیافه خیلی معمولی ...
یک حلقه ساده...
مجلس عروسی ساده و کم خرج

ماه عسل در هر جایی ...

یک کلبه نقلی و کوچیک ...
یک ماشین معمولی و...