احترام متقابل یعنی چه؟
مجموعه : سبک زندگی, خانواده

ایران ناز
احترام متقابل شامل حفظ حقوق انسانی دو طرف است؛ یعنی در رابطه امنیت جانی و فیزیکی، جنسی و عاطفی هر دو طرف حفظ می*شود. بخش...