مادینگان به دنبال مردانی با ژن های کیفیت بالا می باشند و هر چه گزینه های انتخابی بیشتر باشند محدوده او تا حد ممکن گسترده تر و جستجوی او وسیع تر خواهد بود.این سلوک مادینه در همه جا یافت می شود بخصوص...