عاشقانه


آقای محترم شما

که جفت پا در شکم قلب ما رفته اید

برگردید

سر کوچه گل فروشی ِ شیکی هست