بهار با نگاه تو

در بهار با نگاه تو آشنا شدم

اینقدر دل خوش نباش این را بخود گفتم