مهاجرت و طرح استانی جزیره پرنس ادوارد

جهت پذیرش در این برنامه متقاضی باید:

oدارای حداقل دارایی چهار صد هزار دلار کانادا باشد و سابقه مدیریتی داشته باشد

oزبان انگلیسی در حد...