عبور توتو عبوری از رگهای آبی

تو عبوری از دریای خیا ل و آرزوئی

رفتی و بر من کشیدی شب تار و سیاهی