منبع: حسین جعفری

ماهی قرمز، این حیوان دوست داشتنی که حضورش همراه با شادی، آرامش و زیبایی است، تاریخی چند هزارساله را پشت سر نهاده است تا به*عنوان قدیمی*ترین ماهی خانگی یا زینتی به حوض خانه*ها...