خیلی حیفه ...

زمینو ما واسه مهربونی آماده میکنیم

اما حیف که با هم مهربون دیگه نیستیم

باغچه رو واسه گلها ترو تازه می کنیم

اما حیف اومدن و رفتنمونو مثه خار و علف ها جارو میکنیم...