طلعیه مهر ماه....

مهمون سه ماهه ما... تابستون , رفت و شد تموم
بوی پائیز میرسد به مشام بوی مهر میرسد به مشام
بوی مهربانی ودوستی باهم بوی مدرسه و کلاس و معلم
بوی تازگی دیار که دیگه...