بهار من

من ترا در شعر ها سراغ گرفته تا قاصدک ها آرام ز دورها آمدند

خوش خبر بهاران آمد تا آسمان ستاره هایش را بیاورد