رابطه میان عدالت خداوند و نابودی همه اعمال نیک!!


مریم خندابی
بخش قرآن تبیان
نکته اساسی که قرآن به مومنان هشدار می دهد اینکه اعمالشان را تا آخر عمر نگهداری کنند . به تعبیردیگر...