فراغت های سردرگم

بخش اجتماعی تبیان

تامین رفاه اجتماعی از حقوق شناخته شدهء شهروندان است که اشکال مختلفی را دربرمی گیرد. یکی از مهم ترین اشکال آن، برنامه ریزی برای اوقات فراغت است.

اوقات فراغت...