پارافین

دانشنامه رشد- تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی آلی
علوم طبیعت > شیمی > شیمی کاربردی (صنعتی)
(cached)


پارافین Paraffin یک ترکیب...