در چه حالتی میتوان جراحی سینه را برای افراد کمتر از 18 سال انجام داد؟ نباید این عمل را روی افراد کمتر از ۱۸ سال انجام داد مگر اینکه تفاوت رشد دو سینه بسیار زیاد باشد. در این مورد هم اگر سینه بسیار...