بیماری قانقاریا چیست؟

ایران ناز
قانقاریا یا سیاه* مُردِگی عفونتی است که اغلب در قسمتی از ماهیچه یا استخوان نمایان می شود و آن قسمت را سیاه و به مرور از بین می برد. این بیماری به علت عفونت...