نگاهي به تاريخچه شوراهاي اسلامي شهر و روستا

خبرگزاري فارس: اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام...