چهار فصلبرتنت حریر سبز بهارون تو تنت خورشید تابستون

تو صدات طنین ریزش بارون توئی اون پرنده آوازه خوون؟

حیه تو قفس سرد تور رو گذاشتن لبات سخه مثه یه انار با عطر خوش...