هوای خوب زندگی ...با دیدنت جون می گیره تن خسته ... با شنیدن صدای پات خستگی هام کنار میره

وقتی نیستی بروم نمیارم اما دلم میگیره هوای سینه ام مثه هوای ابر میشه

تو دلم می شینه...