برای پیامبرم محمد المصطفی (ص )موهبت خدائی بار دگر نصیب ما شد ... آغاز سال نو بنام محمد المصطفی (ص) نابترین گل زندگیمحمدم تو چشمه حقیقت و پاکی تو بهترین عزیز خدائی لطیفترین...