منبع: نهج البلاغه

امام علی(ع) می فرماید: حسن نیّت، موجب رسیدن به آرزوست.

اگر انسانی، خالصانه و از سر نیکی، در پی چیزی روان باشد، بدان می رسد؛ زیرا قصد و نیّت زیبا، انسان را به زیبایی می...