برای کیست ؟

بگو چشم تو آئینه کیست

مهر تو از آن کیست