ارسال شده بود توسط سونات اما مشاهده نگردید بنابراین مجددا" برای انجمن محترم ارسال میگردد در اولین فرصت .
نکته جالب این است که نمونه های فراوانی است به بهینه ترین آن اشاره و به فارسی ارسال میشود. با...