الف- عمران روستائی تا پیش از انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی اصلاحات ارضی مهم ترین تحوّل در جامعۀ روستائی ایران پیش از انقلاب اسلامی است . به همین جهت توسعه و عمران روستائی را تا پیش از انقلاب اسلامی...