هنگامی شما نیاز به کفسابی در بنای سختمانی خود را حس می کنید که موزاییک ها و یا سرامیک هایی که سطح کف بنا را پوشانده اند مسطح و همتراز نباشند و لبه های آنها صاف نبوده و بالا و پایین تر از یکدیگر...