ابزار دقیق به چه معناست؟اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مورد نظر و وسایل و دستگاههای مورد نیاز در ارتباط با تبدیل و انتقال آنها را ابزار دقیق میگویند.کنترل فرآیند چیست؟کنترل متغیرهای فرآیند از جمله فشار ،...