چگونه در هنگام ارسال مطلب ، تصویر آپلود کنم و از تصویر استفاده کنم ؟

پاسخ :

برای اینکه تصویری را که در رایانه دارید آپلود کنید و در متن خود استفاده کنید

می بایست در زیر صفحه ای که متن را...