منبع : صنایع غذایی
نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بسته بندی فعال یکی از مفاهیم نوین دربسته بندی مواد غذایی است که درپاسخ به تغییرات مداوم در نیازهای مصرف کنند گان به بازار فروش عرضه...