آشنایی با خواص شقاقل

فرزانه دریاباری
این گیاه در کتب فارسی با نام*های هویج وحشی، هشفیفل، اشقاقل، هشقیقل، ششقاقل گزبری، ریشه گزبری، زردک ریگی و شقاقل آمده است.

شقاقل

به...