دلیل رنجاندن کسانی که دوست داریم چیست؟
مجموعه : خانواده سبک زندگی


ایران ناز
رنجاندن کسانی که دوست*شان داریم چند ثانیه طول می*کشد ولی جبرانش سال*ها. این یکی از رفتارهای متناقض...